top of page

O szkodliwych skutkach ustawy o zapewnieniu kadr medycznych - Oświadczenie ZK OZZL.01 Gru 2020

Bydgoszcz dnia 1 grudnia 2020r.

Oświadczenie ZK OZZL w sprawie szkodliwych skutków ustawy mającej na celu „zapewnienie kadr medycznych”

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zdecydowanie negatywnie ocenia przyjętą właśnie przez Parlament ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

W ocenie OZZL realizacja tej ustawy przyniesie wiele negatywnych skutków tak dla pacjentów, pracowników medycznych, jak i całego systemu publicznej ochrony zdrowia w naszym Kraju.

Ustawa wprowadza daleko idącą dyskryminację polskich obywateli, chcących wykonywać zawód lekarza w Polsce w stosunku do obywateli z krajów spoza UE. Obywatele polscy muszą przejść wieloetapową, wieloletnią procedurę – najpierw zdobywania odpowiednich kwalifikacji, a później potwierdzenia ich nabycia przez zdawanie licznych egzaminów. Obywatele spoza krajów UE, zgodnie z przyjętą ustawą będą w praktyce dopuszczeni do wykonywania zawodu lekarza w Polsce bez żadnej merytorycznej weryfikacji. W skrajnych przypadkach mogą to być nawet osoby legitymujące się fałszywymi dyplomami ukończenia studiów medycznych. Takie rozwiązanie grozi zaniżeniem poziomu świadczeń lekarskich (oraz innych zawodów medycznych ujętych w omawianej ustawie) w Polsce. Zgodnie z przepisami ustawy „magnesem”, który ma przyciągnąć osoby spoza krajów UE do praktykowania zawodu lekarza w Polsce mają być –– nie dobre warunki pracy i płacy, nie sprzyjające warunki szkolenia podyplomowego ale .… niskie wymagania odnośnie posiadanych kwalifikacji i praktycznych umiejętności. Grozi to tym, że do Polski przyjadą przede wszystkim ci pracownicy medyczni, w tym lekarze, którzy przy normalnych wymaganiach - pracy by nie znaleźli, zatem – można powiedzieć - najgorsi.

Obawiamy się, że przyjęte rozwiązania oznaczają też, że polski Rząd uznał, iż zasadniczą metodą zmniejszenia lub likwidacji niedoboru lekarzy (i innych kadr medycznych) w naszym kraju jest ich „import” z innych krajów, nie należących do UE. Może to oznaczać, że Rząd RP nie zamierza zlikwidować zasadniczych przyczyn niedoboru lekarzy w Polsce czyli: złych warunków pracy, płacy i szkolenia podyplomowego oraz zbyt niskich limitów liczby studentów medycyny, Utrzymywanie tego stanu spowoduje, że nasili się jeszcze bardziej emigracja polskich lekarzy (i przedstawicieli innych zawodów medycznych), co jeszcze bardziej nasili też ich niedobór w kraju. Przyjęta ustawa spowoduje zatem – wbrew oficjalnemu jej założeniu – nie zmniejszenie ale zwiększenie deficytu lekarzy w Polsce oraz widoczne obniżenie poziomu ich świadczeń.

Wszystkie wymienione wyżej powody skłaniają do tego, żeby ocenić przedmiotową ustawę jako wysoce szkodliwą – przede wszystkim dla polskich pacjentów ale także dla systemu publicznego lecznictwa jako całości oraz dla lekarzy (i przedstawicieli innych zawodów medycznych), zwłaszcza tych, którzy chcą pozostać i pracować w swojej Ojczyźnie. Wobec tego ZK OZZL wzywa Rząd RP do bezzwłocznego wycofania się ze szkodliwych rozwiązań i do podjęcia konstruktywnego dialogu ze środowiskami medycznymi, organizacjami pacjentów i niezależnymi od Rządu ekspertami w celu stworzenia trwałych warunków zapewniających odpowiednią liczbę pracowników medycznych w Polsce.

Zarząd Krajowy OZZL Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu


źródło: http://www.ozzl.org.pl/

bottom of page