top of page

Testy dla pacjentów ZOL


Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 25 listopada poinformowało, że katalog lekarzy lub felczerów uprawnionych do zlecania testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 został rozszerzony znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.Jest to odpowiedź na apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 października o niezwłoczne zapewnienie dostępu do testów SARS-Cov-2 pacjentom zakładów opiekuńczo-leczniczych na podstawie zleceń wystawionych przez lekarzy sprawujących opiekę nad tymi pacjentami.


Prezes NRL zwrócił uwagę, że pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych nie pozostają pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz mają zapewnioną opiekę medyczną przez lekarzy wykonujących zawód w tych zakładach. Z dotychczasowych przepisów wynikało, że lekarze sprawujący stałą opiekę nad pacjentami zakładów opiekuńczo-leczniczych nie mogli wystawiać zleceń na wykonanie testów – uprawnienie takie przypisano lekarzom POZ oraz lekarzom udzielającym świadczeń szpitalnych w podmiocie, wobec którego wojewoda wydał polecenie zapewnienia łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.


W piśmie podkreślono również, że z uwagi na fakt, że pacjenci tych zakładów są grupą szczególnie narażoną na ostry przebieg zakażenia i choroby wywołanej SARS-Cov-2, powinni być objęci szczególną ochroną i szybkim dostępem do testów, pozwalających szybko wykrywać potencjalne ogniska zakażeń i zapobiegać ich szerzeniu się w tych zakładach. W przypadku pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych niemożność zlecenia i wykonania testu w miejscu ich pobytu w istotny sposób pogłębia zagrożenie zdrowia i życia tych pacjentów i wymaga podjęcia pilnych działań, które pozwolą lekarzom sprawującym opiekę nad tymi pacjentami wystawianie zleceń na wykonanie testu.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska wyraził głęboką nadzieję, że nowelizacja przyczyni się do rozwiązania ewentualnych trudności związanych z diagnostyką zakażenia SARS-CoV-2 w ww. podmiotach.

Rozszerzenie uprawnień dotyczy lekarzy lub felczerów, którzy:


  • udzielają świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  • udzielają świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych lub opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

źródło: nil.org.pl

bottom of page